@dХnJ
b
KX
ѰOKX
 
搜尋本區留言
 
 
 

 

^ߪPŢQװ
| 1 |
峹DDG10/21(¤­)-10/30(¤é) ¡u§A¡K¦b­þ¸Ì¡vÅéÅçÄá¼v®i¡v ¬G¨Æ«Î§Y±N·Ç®É¶}½c!! oG2011/10/20 14:25:36
@̡G apatw E-mailGssuwei@apatw.org IPG61.219.*.*
^ 0 g | I\ 1300   

¡u§A¡K¦b­þ¸Ì¡vÅéÅçÄá¼v®i¡v¬O¤@­Ó¥Ñ°Êª«¦¬®e©Ò§Ó¤uµo°_ªº¹s¹wºâ¬¡°Ê¡A¥H¥þ¥x­º³Ð¡u¨LØp¬G¨Æ«Î¡vªº¤âªk­z»¡¤H¸ò¨LØp¤§¶¡¦©¤H¤ß©¶ªº¬G¨Æ¡A±q¤@­Ó¯È½c¥Xµo¡A±q°Êª«ªºµø³¥³zµø¡Aµ´¹ï¬O«e©Ò¥¼¦³³Ì¤£¤@¼ËªºÄá¼v®iÄý¡F¬°¤FÅý®iÄý¦³²±¤jªº¶}¹õ¡A³o¦¸¶°µ²¤Fªñ44¦ìÃÀ¤HªB¤Í¦@¦P¿ý¤U¤F«Å¶Ç¼v¤ù¡A¬°®iÄý¶}½c±Ò°Ê!!
©Ò¦³¬¡°Ê°£¤F¥DÃD®iÄý¡AÁÙ¦³¡i°Êª«¸Ë§ê¹Å¦~µØ¡j¤½¯q«Å¾É¡ã°_¨B¨«¡I¡B¡u·R°Êª«ª¾ÃÑ+¡v§K¶O±MÃDÁ¿®y!! ³Ì­«­nªº¬O³o»ò´Îªº®iÄý¡AÁÙ¬O§K¶O¤J³õ³á!


¡u§A...¦b­þ¸Ì? ÅéÅçÄá¼v®i¡v
®i¥X®É¶¡¡G10/21(¤­)~10/30(¤é) 10AM~5PM
10/28(¤­)¯S§O©µªø¦Ü 10PM
ªù ²¼¡G§K¶O¤J³õ!!!
®i¥X¦aÂI¡G«H¸q¤½¥Á·|À] DÀ](¥|¥|«n§ø ¥x¥_¥««H¸q°ÏªQ¶Ôµó50¸¹ )
«H¸q¸ô¤­¬q¥@¶T¤¤¤ßªº¹ï­±¡AÂà¤J²ø·q¸ô«á¡A¹L¤F²Ä¤@±ø«Ñ¤l¡A¥ª¤âÃ䪺¦Ç¦â¸G«Ø¿vª«¸s´N¬O¥|¥|«n§ø
¬¡°Ê©xºô¡Gwww.whereru.tw
³¡ ¸¨ ®æ¡Gtsaca.pixnet.net/blog

¡¹¨ä¥L¨t¦C¬¡°Ê¡¹

¨t¦C¤@¡i°Êª«¸Ë§ê¹Å¦~µØ¡j¤½¯q«Å¾É¡ã°_¨B¨«¡I
¨Ó³y(¨«)!!¹ª°Ê³oªÑ¼ö¦å¡A°Êª«­Ì¤]¦³¥Í¦sÅv!¬°°Êª«­Ì¡u¨«¡v¥X¸ô!!

¬¡°Ê¸Ô±¡¦p¤U¡G
¶°¦X¦aÂI¡G«H¸q¤½¥Á·|À]DÀ](¥|¥|«n§ø) ¥x¥_¥««H¸q°ÏªQ¶Ô¸ô50¸¹(¥@¶T¤@À]¹ï­±¡^
¶°¦X®É¶¡¡G10/22¡]¶g¤»¡^¤U¤È12:40¶°¦X
¥Xµo®É¶¡¡G10/22¡]¶g¤»¡^¤U¤È13:00¥Xµo
Dress Code¡G°Êª«¸Ë§ê
¹C¦æ®É¶¡¡G¬ù40¤ÀÄÁ¡ã60¤ÀÄÁ

¨t¦C¤G ¡u·R°Êª«ª¾ÃÑ+¡v§K¶O±MÃDÁ¿®y


¥DÃD¡GÃdª«°·±d¤@§â¸n
Á¿ªÌ¡G¥þ°êÂå°|¥DªvÂå®v-¬IÅt°a
®É¶¡¡G10¤ë22¤é (¤»)AM11:00~12:00
- - - - - - - -
¥DÃD¡G¤@­Ó³Ì¦³®Ä´î¤Ö¬y®ö°Êª«ªº¤èªk: TNR
Á¿ªÌ¡G¥xÆW°Êª«¨ó·|²z¨Æªø-Liza Milne
®É¶¡¡G10¤ë22¤é (¤»)AM15:00~16:00
- - - - - - - -
¥DÃD¡G¡u§Ú­Ì²{¦b¦b¨º¸Ì¡H§Ú­Ì­n¨«¦V¨º¸Ì¡H¡v~½Í¥x¥_¥«ªº°Êª««OÅ@²{ªp
Á¿ªÌ¡G°Êª««OÅ@³B³Bªø-ÄY¤@®p
®É¶¡¡G10¤ë23¤é (¤é)AM11:00~12:00
- - - - - - - -
¥DÃD¡G¤ü°¦¥Í¬¡ºÞ²z
Á¿ªÌ¡G°V¤ü¹F¤H-ºµª¨
®É¶¡¡G10¤ë23¤é (¤é)AM13:00~15:00
- - - - - - - -
¥DÃD¡GÃdª«¹}®ÆÁo©ú¬D Ä_¨©°·±d§K·Ð´o
Á¿ªÌ¡G¥xÆW¤j¾Ç°Êª«¬ì¾Ç§Þ³N¾Ç¨t°Æ±Ð±Â-ªL¬ü®p
®É¶¡¡G10¤ë23¤é (¤é)AM15:00~16:30
- - - - - - - -
¥DÃD¡G·s¶iÃdª«¸ò®a¤Hªº»Ýª¾
Á¿ªÌ¡G¥þ°êÂå°|¥DªvÂå®v-±i©ú¸q
®É¶¡¡G10¤ë29¤é (¤»)AM11:00~12:00
- - - - - - - -
¥DÃD¡G¦p¦ó©ç¥X¥Í°Ê¬¡¼âªº¿ß«}·Ó
Á¿ªÌ¡G¿ß«}Äá¼v¹F¤H-¿ß¤Ò¤H
®É¶¡¡G10¤ë29¤é (¤»)AM13:00~14:00
- - - - - - - -
¥DÃD¡Gª¯ª¯ªº¤ß²z»P¦æ¬°»y¨¥&ª¯ªººt¤Æ¾ú¥v»P²{¥N°V½m
Á¿ªÌ¡GD.I.N.G.O ·R¤ü°V½m±Ð¨|»{ÃÒ°V½m®v-¤p¾|¶ý
®É¶¡¡G10¤ë30¤é (¤é)AM15:00~17:00
- - - - - - - -^ߪPŢQװ
W@hG ¤å¤s°Ï¬BÀò¤ô«G¤j²´¤p¥Õ,µ¥«Ý¤@­Ó·Å·xªº®a
U@hG °Êª««OÅ@§Ó¤u»È¦æ°ö°V­pµe¡Ð¡u°e¾i¹F¤H¯Z¡®¤¤³~¾i¦¨¯Z¡v©Û¥Í¤¤
| 1 |
^dG
  D *
  mW *
  E-mail
  Ϥ} }᭱O.jpg άO .gif
  m
  WǹϤ ФW.jpg.gif榡Aɮ׳̤j30k
峹e*
  E-mail^Ч@ O _


Copyright (c) 2002 www.lalacat.net All Rights Reserved.
ۧ@Ҧ-o˪La / oqlwgH
iiiHKFLҦ峹BϤo^epHΥZn
{]pG ROCK Hc