@dХnJ
b
KX
ѰOKX
o
    ¦w¸Ë®æ¤lºÛ-¤£¬O§Ú®a  
    ¦º¤`  
    ´«®ð­·®°  
    ²æ­L´«°©¿ß¼Ó±è  
    ¦A¦¸·h®a  
    ¨S¦³²z©Ò·íµMªº  
    ¾i¿ß¤H®aªºµ¡¤á©T©w  
    §Ú´«¤u§@Åo  
    ·s®a  
    ªñªp  
    ¯²©Ð¤l«ç»ò³o»òÃø  
  2010¦~1¤ë5¤é  
    µL²áªº¹ï¸Ü  
    ·P©À¿³½t¤ýÂå®v  
    TORUN §ùÀs²£«~¡]¾i¥Í¶µ°é-§ùÀsÄ_¡^¹ÎÁʶ}©l  
    ªü³·»P¤CÄ_¾À¶K¨Ó¤F  
    ªª¤H¥X«~ªºª¯ª¯Àç¾i¤f³  
    ¿ß«}­ì¤o¾À¶K  
    Leafªº¤â¤u­»¨m  
    ¤C´Ú«K±ø¯È¨Ó¤F  
...>more     

 
2010¦~1¤ë5¤é
¤W¯Z°½¥´¡G
§ùµX®pªº¡u´_¤³¡v¡A§Úı±o«Ü¹³¨k¤Hªº¹Ú¤Û±þ¤â¤ù°Ú¡C
±ÀµÛ¦^¦¬¤è¶ôÀɤl¼u©¹«e½Ä¨º¬q¡A§Ú¯º¤F¡C¥u¦³¥L¤~·|·Q¨ì§âºj¾Ô©çªº¹³¹CÀ¸¡C
·í¶À¬î¥ÍÂà¹L¨ÓÀüµø¥D¨¤¦Ñ¥ý¥Í®É¡A§Ú©¿µM·Q¹³¥L·|±µµÛ®³°_ºñ¯ùÅø»¡¡G¡u¦n¯ù¡I¡v


¬ù¿«°¨¥iºû©_ºtªºDisgrace-®¢°d¡A¥D¨¤¦b«n«D»{ÃѤF¤@­Ó·Rª¯ªº¤Ó¤Ó¡A¨C¶g©T©w±N¦¬®eµÛ¨S¦³°e¾i¥X¥hªºª¯¦w¼Ö¡C
¬ù¿«°¨¥iºû©_¡G¡u§AÃø¹D¤£¦b·N°µ³oºØ¨Æ¡H¡v
°ü¤H¡G¡u§Ú¦b·N¡C¦ý¬O§Ú§ó¦b·Nµ¹¡y¤£¦b·N°µ³oºØ¨Æªº¤H¡z¥h¦w¼Ö¥L­Ì¡C¡v
³o¥y¸ÜÅý§Úı±o¦n·P°Ê¡C

·íµM§Ú¤]»{ÃѲ{¦b¦³¨Ç©Ò¿×ªº¡u·Rª¯¤H¤h¡v¥´µÛ·Rª¯¦W¸q©Ó±µ³o¼Ëªº¦w¼Ö¨Æ·~¡A¬O¤£¬O¥Î³oºØ¤ßºA´N¤Ñª¾¹D¤F¡C
¥u¯à»¡·í®É«n«D¬F©²¥i¨Sµ¹¿úµ¹¨º­Ó¤Ó¤Ó³o»ò°µ¡A¦o¬O§¹¥þ¾Ì¦Û¤v¯à¤O¥h¦¬®e¡B°e¾i»P¦w¼Öªº¡C
2010/01/05
W@hG ¯²©Ð¤l«ç»ò³o»òÃø
U@hG µL²áªº¹ï¸Ü

ڭnd


Copyright (c) 2002 www.lalacat.net All Rights Reserved.
ۧ@Ҧ-o˪La / oqlwgH
iiiHKFLҦ峹BϤo^epHΥZn
{]pG ROCK Hc